Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
Privacyverklaring;
verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Als duikclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met elk hun eigen rol.De
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is:
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende
Zetel: Blauwvoetlaan 28 8450 Bredene
E-mailadres: info@duikernikkers.be
De verwerkingshandelingen van je persoonsgegevens door Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende worden in beginsel door de hiernavolgende personen uitgevoerd die als verwerker
optreden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de verantwoordelijke public-relations enhet duikschoolhoofd.
Bovendien treedt Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende, voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26
AVG AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) met:
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW
Brusselsesteenweg 313-315
2800 Mechelen
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende en NELOS bepalen daarvoor samen de doeleinden en de middelen van verwerking en hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten.
Deze overeenkomst is raadpleegbaar op de maatschappelijke zetel van Nelos VZW en bij de GDPR-verantwoordelijke van Duikernikkers Bredene-Oostende. Een overzicht van de
verwerkte gegevens is raadpleegbaar verder in deze verklaring.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van andere derden dan NELOS voor wat betreft de verwerking van een deel van je persoonsgegevens. Wij kunnen niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze andere derden te lezen.

Waarom en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?
Naargelang het type van je lidmaatschap (administratief lid, zwembadlid, duikend lid, tweede lid, …) worden je persoonsgegevens door Duikernikkers Bredene-Oostende verwerkt
ten behoeve van één of meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Je gegevens te kunnen beheren en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende (uitvoering overeenkomst)
Je aan het duikonderricht van Duikernikkers Bredene-Oostende te kunnen laten deelnemen (uitvoering overeenkomst)
Lid te worden van de duikfederatie NELOS (uitvoering overeenkomst)
Je aan het duikonderricht georganiseerd door de duikfederatie NELOS te kunnen laten deelnemen (uitvoering overeenkomst)
Je aan het duikonderricht georganiseerd door een door de duikfederatie NELOS erkende regionale organisatie te kunnen laten deelnemen (uitvoeren overeenkomst)
Het afsluiten van een duikongevallenverzekering bij ARENA (uitvoering overeenkomst, bescherming vitaal belang betrokkene)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
Het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (gerechtvaardigd belang)
Dit alles maakt meteen duidelijk dat indien je niet akkoord gaat met de verwerking van deze gegevens, je geen lid kan worden van onze duikclub.

Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doelstellingen:
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, …
Rijksregisternummer
Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gebruikte duikuitrusting, duikervaring, …
Verklaring van medische geschiktheid
Behaalde sporttechnische (en andere relevante) kwalificaties (duikbrevetten, redder, DHV, …)
Beeldmateriaal
Bankrekeningnummer

Wie verwerkt de gegevens?
Een algemeen overzicht van welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt worden kunnen hieronder teruggevonden worden.
Een gedetailleerd overzicht van de verwerkte gegevens en wie daarbij betrokken is, wordt bijgehouden in een register van verwerkingsactiviteiten, dat raadpleegbaar is bij de
persoon die verantwoordelijk is voor GDPR. Deze persoon is Yvan Zeebroek.

Volgende gegevens worden verwerkt binnen de duikclub:

Identificatiegegevens worden verwerkt door de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en het duikschoolhoofd. De informatie ingevuld door het lid op het
inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een databank enkel beschikbaar voor het bestuur en de duikschoolleden.
Persoonlijke kenmerken worden verwerkt door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt
opgenomen in een databank enkel beschikbaar voor het bestuur.
De duikschoolleider, de instructeurs, de lesgevers en de redders verwerken enkel de duiksportgerelateerde persoonlijke kenmerken (uitrusting, ervaring, sportgeraleerde
problemen, …) met het oog op het ondersteunen en verderzetten van gedegen duikonderricht en veilige zwembadactiviteiten
De medische verklaring wordt door de secretaris in ontvangst genomen en de medische geschiktheid wordt door de secretaris bevestigd op de federale-webpagina.
De leden van de duikschool worden door de secretaris op de hoogte gesteld van leden die geen verklaring van medische geschiktheid hebben kunnen voorleggen.
Sporttechnische kwalificaties worden verwerkt door de duikschoolleider. De informatie uit de duikbrevetten wordt overgenomen in een databank enkel beschikbaar voor de
duikschoolleden.
I
Volgende gegevens worden verwerkt buiten de duikclub:
Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken + medische geschiktheid worden door de verzekeringmaatschappij ARENA verwerkt. Deze gegevens worden bij verzoek van
ARENA overgedragen via NELOS. NELOS verzorgt de communicatie tussen Duikernikkers Bredene-Oostende en de verzekeringsmaatschappij.
Identificatiegegevens + titels Sport Vlaanderen worden verwerkt door de gemeente Bredene. Deze gegevens orden op verzoek overgedragen aan de Sportdienst Bredene.
Dit is nodig als bewijs om subsidie van de gemeente Bredene te verkrijgen (jaarlijks).

Volgende gegevens worden door Duikernikkers Bredene-Oostende gezamenlijk met Nelos verwerkt:
Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken + medische geschiktheid: De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een NELOS-
databank via een afgesloten pagina van de  NELOS ledenadministratie-website, enkel beschikbaar voor de secretaris van de duikclub. De verdere verwerking bij NELOS
gebeurt door de NELOS-administratie. De NELOS-administratie gebruikt deze gegevens ook voor het indienen bij de overheid (Sport Vlaanderen) van de jaarlijkse ledenlijst.
Van personen in opleiding kunnen de daarvoor nodige gegevens opgenomen worden in een databank van een online-opleidingssysteem waar ze kunnen geconsulteerd
worden door de deelnemers aan dat opleidingssysteem, in zover dat nodig is.
Sporttechnische kwalificaties worden door NELOS ingebracht in de bovengenoemde database en zijn gedeeltelijk ter consultatie via de voornoemde afgesloten pagina.
Identificatiegegevens + persoonlijke kenmerken van de instructeurs en assistent-instructeurs worden door NELOS ingebracht in de bovengenoemde database en zijn
gedeeltelijk ter consultatie via de voornoemde afgesloten pagina. Daarnaast kunnen gegevens van de daarvoor instemmende instructeurs opgenomen worden in de
databank van een online-opleidingssysteem, waar sommige gegevens van deze instructeurs, in zover dat nodig is voor de werking ervan, kunnen geconsulteerd worden door
de deelnemers aan dat opleidingssysteem.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
• Gepersonaliseerd clubmateriaal (jassen, etc.)
• Organisatie van clubreizen
• Voorzien van catering op clubactiviteiten
• Cluboverschrijdende activiteiten (verbroederingsduik, regionale activiteiten (-vossen), …)
• Fondsenwerving (sponsors, subsidies)
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan degenen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk
onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene en waar deze verwerking betrekking heeft op personen jonger dan 16 jaar, dient
de schriftelijke toestemming daarvoor gegeven te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende verbindt zich ertoe :
de gegevens verwerkt op grond van toestemming niet langer bij te houden dan 2 jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd eerdere wijzigingen in de verstrekte toestemming;
de gegevens verwerkt op grond van de uitvoering van de uitvoering van een overeenkomst niet langer bij te houden dan dit gebeurt door NELOS en met een maximum van 2
jaar na einde lidmaatschap, uitgezonderd in het geval waar bij het verlopen van deze termijn, een verderlopende verbintenis wordt uitgevoerd die uit deze overeenkomst is
voortgevloeid, of wanneer de inhoud van de overeenkomst anders voorziet;
de gegevens die worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting, te zullen bewaren gedurende de termijn zoals door de wet bepaald;
De gegevens verwerkt op grond van de vitale belangen van de belanghebbende, niet langer bij te houden dan tot op het ogenblik waarop het beschermde belang de verdere
bewaring niet langer vereist;
Ongeacht bovenstaande, zullen gegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende gerechtelijke of andere procedure, in elk geval bewaard blijven voor zolang als
dergelijke procedure dit vereist en dit tot op het ogenblik van uitputting van elk mogelijk rechtsmiddel of tot wanneer enige beslissing onherroepelijk is geworden.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Organisatorische maatregelen:
Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
Toegangsbeperking: de toegang tot je gegevens, wordt beperkt tot de personen opgesomd zoals opgesomd in deze verklaring
Geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Anonimiteitsprincipe: bij het verzenden van e-mails en communicatie, hanteren we een anonomiteitsprincipe, waarbij de bestemmelingenlijst niet zichtbaar zijn voor de overige ontvangers;
Digitalisering: gegevens worden voor zoveel als mogelijk op beveiligde digitale wijze verwerkt, om waar mogelijk te vermijden dat gegevens via digitale, papieren of andere weg op een verkeerde plek terechtkomen of door derden raadpleegbaar zijn;
Technische maatregelen:
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Gegevenslekken
Desondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er een inbreuk is met betrekking tot je persoonsgegevens. Met inbreuk wordt
bedoeld dat je persoonsgegevens gelekt zijn naar derden toe terwijl het zeker niet de bedoeling was.
Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten, zullen wij je onmiddellijk op de hoogte brengen. Daarbij informeren wij je over
de aard van de inbreuk,
de contactpersoon voor verdere informatie,
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor
contacteren waarbij je duidelijk omschrijft over welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je precies wilt uitoefenen.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken dit om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring
Koninklijke Duikernikkers Bredene-Oostende kan de privacyverklaring steeds wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de privacywetgeving. De laatste versie is steeds
beschikbaar op www.duikernikkers.be.

All pictures © KDNBO - Maatschappelijke Zetel: Blauwvoetlaan 13 - 8450 Bredene - België ON 0408.461.951  IBAN BE40 4736 1777 4163